Under årtionden har råvaruhandel i petroleumprodukter varit en klubb för bara de stora kanonerna. På 42 liter per fat, med minsta kontraktstorlek på 1 000 fat, har möjligheten att leverera olja endast varit realistisk för branschfolk. Flera förändringar har dock skett under de senaste åren.

Oljepriserna förblev stabila i decennier tills explosionen i mitten av 70-talet. Politiska och teknologiska förändringar ledde till brist, osäkerhet och stigande priser. Sedan dess har oljan stigit till över 70 dollar per fat och väntas stiga från mitten av 2006 till mitten av 2007 och sedan minska något de följande två åren.

Ingen kan förutspå oljan med säkerhet, men det finns flera storskaliga faktorer som gör en rimlig prognos möjlig.

Efterfrågan ökar, och kommer sannolikt fortsätta öka, åtminstone de närmaste åren och förmodligen längre. Indien och Kina ser båda mycket stora tekniska och kulturella förändringar. Indien i synnerhet har friare marknadsekonomi än någonsin och trenden visar inga tecken på att vändas eller förändras.

Västerländsk teknik och affärsmetoder för Indien in i 2000-talet mycket snabbt. Tillsammans med det kommer ökad efterfrågan på energi, främst oljebaserad, för att bygga nya bostäder, kontorsbyggnader, fabriker och mer. Stora delar av vad som en gång var landsbygdsekonomi ser effekterna. Det leder till ännu större efterfrågan.

Efterfrågan är inte tillräckligt, naturligtvis. En individ kan alltid önska något. Men Indiens möjlighet att köpa önskade varor ökar. Med billig, högutbildad arbetskraft blir Indien centralt för outsourcing av IT, elektroniktillverkning, kommunikation med mera. 2000-talets företag förväntas fortsätta expandera åtminstone det närmaste decenniet. En indikator är bredband, som växer snabbt i Indien.

Kina har nu den största användningen av mobiltelefoner i världen, och den näst största Internetbrukande befolkningen. Efterfrågan på energi ökar och förväntas fortsätta åtminstone under de kommande tio åren. Kina styrs till synes av kommunistpartiet, men sociala krafter undergräver dess effektivitet. Ingen vet om förtrycket kommer minska eller öka, men informationsflöden är svåra att blockera även för en diktatur.

Med sociala förändringar fortsätter handeln öka i Kina. Energibehovet går upp. Nya byggnader, fabriker och infrastruktur byggs ständigt. Alla dessa kräver energi – främst oljebaserad.

Samtidigt som efterfrågan ökar, har priserna på utbudet stått statiskt eller minskat. Tillfälliga förluster hos raffinaderier, på grund av orkaner och annat, kan vinnas tillbaka på några månader upp till ett år. Men Nordsjöns oljeproduktion nådde en topp 2000 och har därefter klingat av långsamt. Tills dess att, eller om, politiska förändringar inträffar som frigör stora kända reserver i Alaska, kommer betydande nya källor sannolikt inte träda i funktion. Inga nya källor väntas komma online i världen.

Tekniken siktar mer mot att utveckla andra energiformer, även om de inte förväntas komma på marknaden förrän om tio år. Bränslecellsdrivna bilar (bilar står för endast 7% av all använd bensin) kommer inte stå i garagen än på några år framöver.

Politiskt tryck att förbjuda kärnkraften, åtminstone i USA, förväntas inte ändras. Problemet med avfallshantering är fortfarande en politisk knäckfråga utan lösning i sikte.

Nya former och mekanismer för oljehandel utveckla, så att den genomsnittlige investeraren kan delta i denna en gång så exklusiva klubb.

E-mini futurer på Chicago Mercantile Exchange kan till exempel möjliggöra för handel med kontrakt av halv traditionell storlek, 500 fat. Terminer och optioner på NYMEX (New York Mercantile Exchange) – fortfarande på 1 000 fat i storlek – kräver mindre än 5% investering, vilket sätter dem inom räckhåll för envar. Råvarupooler och fonder (t.ex. Pimco och Oppenheimer) som gör det möjligt att investera fraktionsbelopp, blir mer populära.

Risk/vinstbalans har aldrig var mer förmånlig för den genomsnittlige investeraren vad gäller handel med energirelaterade råvaror.

Jag vill betona att detta är bara mina egna reflexioner och den som tar intryck av det jag skriver och handlar efter det gör så på egen risk. Informationen här är inte avsedd att vara rekommendationer för konkreta affärer, utan är bara teoretiska resonemang.