Optionsprislistor varierar i utseende från plats till plats, men de flesta kommer innehålla följande grunduppgifter.

Nedan visas en linje från en kartläggning:

GOOG

C juni 400 27,80 27,90 27,85 .05 138 3

GOOG anger bolagets aktiesymbol, i detta fall Google.

Kolumn 1 anger typen av alternativ, om det är bud eller Put.

Ett bud är ett avtal som ger rätt att köpa den underliggande tillgången till ett fast pris. Put är att sälja till ett fast pris – kallas Lösenkursen. Det finns mer exotiska typer av optioner (de kallas faktiskt ”exotiska”) så som Chooser. Med en Chooser kan man i efterhand välja om det ska vara en köp- eller säljoption. Den tillåter investeraren att välja vilken typ av option kontraktet ska gälla vid någon punkt före utgången.

Kolumn 2 visar den månad under vilken optionskontraktet löper ut.

Samtliga optioner har ett utgångsdatum, vid vilket kontraktet måste fastställas. Optionen är då antingen förbrukad genom köp/ sälj av bakomliggande tillgång, eller helt enkelt genom förlust av premien – kostnaden för alternativet.

Alla amerikanska optioner har ett förbrukningsdatum den tredje fredagen i respektive månad. Så till exempel löpte under 2006 en juni-option ut den 16 juni. Det är den sista dagen en investerare kan vidta någon åtgärd, såsom att sälja kontraktet eller förbruka sin option.

Kolumn 3 visar Lösenkursen, vilket är det pris till vilket den bakomliggande tillgången behöver köpas eller säljas om man vill bruka sin valmöjlighet.

Kolumn 4 anger budet, det erbjudna pris en potentiell köpare är villig att betala för optionsavtalet. Obs att detta är premien för optionen, och inte priset på den underliggande aktien.

Kolumn 5 anger Ask, det pris till vilket en investerare är villig att sälja. Man talar t ex om spreaden mellan bid och ask.

Kolumn 6 visar den sista försäljningen, vilken visar det belopp optionen senast såldes på.

Kolumn 7 listar Net (eller Change), nettoförändring av priset under den senaste försäljningen (att kartlägga nätet är naturligtvis grundläggande stöd för att fastställa trender).

Kolumn 8 visar de olika Open Interest. Det är det totala antalet öppna alternativ. Eftersom optioner har framtida utgångsdatum, finns vid en given tidpunkt finns ett antal icke utnyttjade obrukade optionskontrakt. Om dagens datum var den 1 april, skulle ett visst antal optionskontrakt för juni Google (GOOG) vara öppna.

Antalet kan ändras utan förbrukning då, till skillnad från aktien, nya avtal kan skrivas. Visserligen kan nya aktier tillkomma, men det är en långsiktig process. Vissa diagram visar den totala öppna räntan som summerar ett antal utgångsdatum. Detta nummer är ofta kartlagt för att ingå i en handelsstrategi. Statistiska undersökningar visar att mängden Open Interest korrelerar med prisförändringar. Exakt hur, vilket är fallet med varje teknisk analys, är en fråga för den pågående debatten.

Kolumn 9 visar den aktuella volymen avslut för dagen.

Vissa listor kommer att visa aktier eller optioner symbol för ett företag, som t.ex. GOOG (Google aktiesymbol) eller GOOGPNT (Google säljoption). Några kommer också att inkludera en-E, till exempel, eller så kommer andra bokstäver ange utbyte: såsom CBOE (Chicago Board of Exchange), eller CME (Chicago Mercantile Exchange).

Tänk på vid beräkningen av summan av din investering att optionskontrakt vanligen gäller för 100 aktier. Dvs. ett optionsavtal är en option på 100 aktier. Så ett junialternativ för GOOG anges för 27,80 och skulle kosta $ 2 780 (exklusive kommission).

Jag vill betona att detta är bara mina egna reflexioner och den som tar intryck av det jag skriver och handlar efter det gör så på egen risk. Informationen här är inte avsedd att vara rekommendationer för konkreta affärer, utan är bara teoretiska resonemang.